Pożyczka jest jednym z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym – obok kredytu – źródłem pozyskania pieniędzy. Została uregulowana w kodeksie cywilnym jako umowa nazwana, gdzie przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Jak można zabezpieczyć spłatę zobowiązania przez biorącego?

Umowa pożyczki pieniędzy w praktyce – forma, zawartość

Podpis pod umową pożyczki prywatnejDający pożyczkę przenosi własność środków lub rzeczy na pożyczkobiorcę. Ten, jako biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki może być zawarta ustnie lecz ustawodawca zawarł wskazanie, iż jeżeli przekracza 1000 złotych powinna być zawarta w formie dokumentowej, czyli dla celów dowodowych.

Co powinno znaleźć się w umowie pożyczki?

W umowie pożyczki dla swojej skuteczności powinno się zawrzeć główne elementy takie jak:

  • oznaczenie rodzaju umowy,
  • wskazanie daty miejsca zawarcia umowy,
  • wskazanie stron czyli osób dającego i biorącego pożyczkę.

Następnie w umowie winno się określić główne świadczenie stron, w tym przypadku wysokość udzielonej pożyczki. Można zawrzeć także sposób spełnienia świadczenia choć kodeks nam mówi, że jeżeli nie ma wskazanej daty zwrotu pożyczki powinna być zwrócona po wezwaniu osoby dającej pożyczkę.

W umowie można określić także dodatkowe zabezpieczenia, czy też wysokość odsetek, choć dla skuteczności umowy nie jest to wymagane. Końcowym elementem, bez którego umowa nie może istnieć to podpisy stron. Zatem, aby móc dochodzić swoich praw z udzielonej pożyczki czy to osobie najbliższej czy to sąsiadowi lub znajomemu, warto sporządzić ją na piśmie.

Alternatywą do pożyczania od rodziny lub znajomych mogą być pożyczki online 24h – całą dobę lub pożyczki z dowozem do domu klienta.

Popularne zabezpieczenia przy umowie pożyczki prywatnej

Zdarzają się sytuacje, w których po prostu nie jesteśmy w stanie odmówić pożyczenia pieniędzy. Proszą nas o to bliscy przyjaciele czy znajomi, co do których poczuwamy się do jakichś zobowiązań. Z jednej strony nie widzimy najmniejszego problemu, jeśli tylko dysponujemy akurat wolnymi środkami, dlaczego nie mielibyśmy pomóc. Tyle tylko, że pieniądze to trudny temat i wolelibyśmy mieć pewność, że do nas wrócą, a my przy okazji nie stracimy przyjaciół. Jak zabezpieczyć prywatną pożyczkę?

Weksel

Weksel to papier wartościowy, sporządzony w ściśle określonej, formalnej formie, który zawiera wezwanie do bezwarunkowej zapłaty określonej sumy w ściśle określonym terminie. To niedroga forma zabezpieczenia, która przyspiesza zdecydowanie ewentualne postępowanie sądowe. Nic nam jednak nie da, jeśli dłużnik nie ma z czego go spłacić. Niestety, często się zdarza, że w transakcjach zabezpieczonych wekslem wierzyciel posiada odpowiedni wyrok sądu, tyle że dłużnik nie ma majątku, z którego można egzekwować dochodzenie roszczeń.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jest to umowa, w której dłużnik przenosi na wierzyciela prawo własności posiadanej przez siebie rzeczy. To wygodna forma i bardzo prosta. Najpopularniejsze jest przenoszenie prawa do samochodu, choć zdarzają się umowy dotyczące nieruchomości.

Dany przedmiot zostaje własnością wierzyciela, a dopiero w dniu spłaty długu na powrót staje się własnością dłużnika. Co istotne, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dłużnik stale posługiwał się danym autem czy mieszkał w zawierzonej nieruchomości, tyle że przez określony czas, nie są one jego formalną własnością.

Zabezpieczenie rzeczowe w postaci hipoteki

Hipoteka może być ustanowiona na nieruchomościach (także na spółdzielczym prawie do lokalu) na wskazanej osobie. Wierzyciel ma zawsze prawo domagania się swojej wierzytelności z hipoteki i to zupełnie niezależnie od tego, w czyje ręce trafi nieruchomość. Do jej zawarcia potrzebne jest zawarcie umowy hipoteki za pośrednictwem notariusza oraz wpisanie hipoteki do właściwej księgi wieczystej.

Umowa z poręczeniem

To forma umowy, w której dodatkowa osoba ręczy za spłatę długu. W przypadku, gdyby dłużnik nie wywiązał się ze spłaty długu, mamy prawo domagać się jego spłaty od kolejnej osoby, wskazanej jako poręczyciel umowy. Mogą to być rodzice, rodzeństwo czy ktoś, kto dysponuje majątkiem pozwalającym na ewentualną spłatę za dłużnika.

Tekst przygotowany z merytorycznym wsparciem serwisu DarmoPożyczka.pl, dysponującego bezpłatnym wzorem pożyczki prywatnej lub rodzinnej.